Hosomaki

140.Hosomaki Agurk og sesam
141.Hosomaki Avocado
142.Hosomaki Tun m/Spicy dip
143.Hosomaki Tun
144.Hosomaki Laks
145.Hosomaki Laks & forårsløg
146.Hosomaki Laks m/hvidløg
147.Hosomaki Røget Laks
148.Hosomaki Reje og Mango
149.Hosomaki Reje m/Spicy dip
150.Hosomaki Grillet Kammusling m/wasabi mayo
151.Hosomaki Æble
152.Hosomaki Tempura Reje